CHKO Poodří

Chráněná krajinná oblast Poodří byla vyhlášena v roce 1991 a tvoří ji 0,5 až 4,5 km široký a asi 34 km dlouhý pás kolem řeky Odry v Oderské bráně o celkové výměře asi 81,5 km2. Území zasahuje do tří okresů – Ostrava, Frýdek-Místek a Nový Jičín. Jádrovou částí je rovinatá oderská niva, na ni pak navazují zvýšené okraje říčních teras a terasových plošin. Zachovalost nivních mokřadních ekosystémů a poloha Poodří na evropsky významné tahové cestě ptactva znamenalo zařazení CHKO do mezinárodní úmluvy s celosvětovou platností – Ramsarská úmluva o mokřadech (od roku 1993). Dále je Poodří začleněno do sítě evropsky významných ptačích území – Important Bird Areas; součástí území v programu NATURA 2000.

Osou oblasti je řeka Odra vstupující do CHKO z Nízkého Jeseníku jako rychle proudící bystřina se štěrkovým dnem, poté se začíná výrazněji zahlubovat do měkkých nivních hlín a objevují se první meandry. Po více než 55 km opouští Odra u PR Polanský les CHKO Poodří. Důležité je, že si Odra zachovala svůj přirozený charakter nivní řeky s mnohačetnými volnými meandry, které každoročně mění svůj tvar – proces tvorby tůní a mrtvých ramen je stále živý. Odra je řekou plnící všechny krajinářské a ekologické funkce.

V CHKO Poodří můžeme nalézt periodické tůně v lužních lesích, aluviální louky a rybníky. Soustava rybníků patří k významným biotopům vodních ptáků – hnízdění i zimování.

PR Kotvice: Častý cíl našich výprav do Poodří. Jako přírodní rezervace byla vyhlášena v roce 1970. Cílem ochrany je bohatá vodní flóra (např. kotvice plovoucí, nepukalka vzplývající, bublinatka jižní) a hnízdiště vzácných a chráněných ptáků.

 

NPR Polanská niva: Vyhlášena v roce 1969. Předmětem ochrany je lužní les s karpatskou květenou, společenstva vodních rostlin starých ramen Odry a rybníků.

 

PR Polanský les a PR Rezavka: Komplex lužního lesa s bohatou květenou (zvláště na jaře, např. kyčelnice žláznatá, zapalice žluťuchovitá, hvězdnatec zubatý) a systém periodicky zaplavovaných ramen Odry. Původně jednolitý celek je protnut železniční tratí. Rezavka již nepatří do CHKO Poodří. Její název je odvozen od typického zbarvení vody v ramenech a tůních, zvláště brzy na jaře.